Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Szabályzat

A www.forrastegla.hu elnevezésű weboldalt üzemeltető Tapolcafői Téglaipari Kft. az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseire figyelemmel az információs önrendelkezési jog és az
információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog
érvényesülését szolgáló alapvető szabályok érvényesülése érdekében az alábbi adatkezelési
szabályzatot alkotja meg.

Az adatkezelő

Cégnév: Tapolcafői Téglaipari Kft.
Székhely: 8598 Pápa-Tapolcafő, Tóradűlő út
Adószám: 11328953-2-19
Közösségi adószám: HU.
Cégjegyzékszám: 19-09-501555
Nyilvántartó cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Elérhetőség: info@forrastegla.hu
Telefon: +36 89 318 343
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Zsegraicsné Márkus Ilona
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-64997/2013.

Az adatkezelés céljáról

A kezelt adatok körén belül 1-es sorszámmal jelölt csoportba tartozó adatok kezelésének célja
az érintett jogosultságának azonosítása, valamint az esetlegesen megrendelt szolgáltatás
teljesítésének lehetősége. Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra,
továbbá arra, hogy az érintett által honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon
megjelenő hirdetési csíkokon személyére szabott hirdetése jelenjenek meg. Az adatok ilyen
célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
A kezelt adatok körén belül 2-es sorszámmal jelölt csoportba tartozó adatok kezelésének célja
internetes közösség alkotása és az abban résztvevők azonosítása, az internetes közösség
kapcsolattatásának, kommunikációjának elősegítése, digitális tartalommegosztás, önkifejezés
és az ezekben történő kereshetőség lehetőségének a biztosítása, a belső internetes közösség
informálása a közösségben zajló tevékenységekről. Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja
statisztikai célokra, továbbá arra, hogy az érintett által a forrastegla website látogatása során a
letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon személyére szabott hirdetések
jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással –
megtilthatja.
A kezelt adatok körén belül 3-as sorszámmal jelölt csoportba tartozó adatok kezelésére
kizárólag statisztikai célból kerül sor.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező
adattovábbításokra.
Tekintettel arra, hogy a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A kezelt adatok köre

1. Az érintett által kötelezően megadott adatok: név, becenév, ország, lakóhely, nem,
születési hely, idő és e-mail cím.
2. Az érintett által önkéntes megadott adatok: klubtagság, használt alkalmazás, beszélt
nyelv, születési név, titulus, feltöltött képek, albumok, az érintett lakcíme,
telefonszáma, foglalkozása, iskolái, munkahelyének adatai, képfeltöltései,
képmegjelölései, hozzászólásai, kapcsolatcímkéi, üzenőfali üzenetei,
fórumbejegyzései, a felhasználó saját vagy nem saját tartalma, a szolgáltatás
funkcióinak használata közben automatikusan létrejövő publikus bejegyzés
(hírfolyam), saját weboldal cím, felhasználónév, telefon,mobil-vezetékes, skype cím,
msn cím,videófeltöltési lehetőség, videó megjelölés, „magamról” bemutatkozó
szöveg.
3. A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IPcíme, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó
számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa.
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat
nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. (Az utolsó látogatás időpontjához a
szolgáltatás összes felhasználója hozzáfér, a többi jelen pontban rögzített adathoz
kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó fér hozzá).

Az adatkezelés időtartamáról

A kezelt adatok körén belül 1-es sorszámmal jelölt csoportba tartozó adatok esetében, amíg az
érintett tagja a közösségnek. (Az érintett törlési igényének beérkezésétől számított 30 munkanapon belül az adatkezelő törli az adatokat). Amennyiben a felhasználó jogellenesen,
megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a
felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő a regisztráció törlésével
egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
A kezelt adatok körén belül 2-es sorszámmal jelölt csoportba tartozó adatok esetében, az
adatkezelés időtartama addig tart, míg az érintett önkéntes tevékenysége/döntése alapján azok
megjelennek, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által
biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.
Az érintett által a profilban megjelenő vagy egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó
adatok esetében, az adatkezelés időtartama határozatlan, de az érintett ezt megelőzően is
törölheti adatait.
A kezelt adatok körén belül 2-es sorszámmal jelölt csoportba tartozó adatok esetében — az
utolsó látogatás időpontjának kivételével — a látogatástól számított 365 napig tárolja a
rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő
látogatása időpontjában automatikusan felülírja.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. általi adatkezelés elvei
A Tapolcafői Téglaipari Kft. személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása
és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A Tapolcafői Téglaipari Kft. mindent megtesz
annak érdekében, hogy az adatkezelés minden szakaszban megfeleljen az adatkezelés
céljának, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok felvétele és kezelése
tisztességes és törvényes legyen.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét
és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. adatkezelésének jogalapja
A 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása
A Tapolcafői Téglaipari Kft. személyes adatot akkor kezel, ha ahhoz az érintett önként és
határozottan hozzájárul, különleges adatot pedig akkor kezel, ha az adatkezeléshez az érintett
önként és határozottan írásban hozzájárul.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. az általa üzemeltetett internetes honlap kapcsán adatkezelést
kizárólag az oldalon regisztrált felhasználók (érintettek) esetében végez. Az oldalra történő
belépést az adatkezelő a jelen adatvédelmi szabályzat megismeréséhez és annak
elfogadásához köti, így a regisztráció keretében megismerésre közzétett adatvédelmi
szabályzat elfogadása nélkül a regisztráció nem sikerülhet, így a regisztrálni kívánó személy
nem szerez jogot az oldalra történő belépésre. Az oldalra történő regisztráció tehát a jelen
adatvédelmi szabályzat elfogadásának eredménye, mely alapján az adatkezelő a regisztrációt a
jelen adatvédelmi szabályzat kifejezett és önkéntes elfogadásának tekinti.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. adatbiztonságra vonatkozó nyilatkozata
A Tapolcafői Téglaipari Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre,
hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. megfelelő intézkedésekkel védi a kezelt adatokat a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során A Tapolcafői Téglaipari Kft. és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
A Tapolcafői Téglaipari Kft. és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a
számára.

Adat továbbítás külföldre

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére
akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére
akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.
Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén
belüli adat továbbításra kerülne sor.
Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei
között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő
felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b. személyes adatainak helyesbítését, valamint
c. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg.

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A személyes adatok törlése

Az érintett a saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@forrastegla.hu címre
kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli
az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
Személyre szabott reklámok/tartalmak:
A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat
jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára
hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A kimenő, értesítő levelek alján
megjelenő hirdetések reklámnak tekinthetőek (Grt.6.§.(1) bek.) ezért az érintett előzetes
egyértelmű és kifejezett hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában nem küldhető ilyen
tartalmú levél. Ezek esetében Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Tapolcafői Téglaipari Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az
érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az érintett a szolgáltatásnak a
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
szabályzatot.

Értelmező rendelkezések

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben
keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére,
a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok
feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Tapolcafői Téglaipari Kft.